Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb Kierowania

Tryb Kierowania

Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, zwanych dalej kierownikami, bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy, wyznaczonych do koordynacji pracy zespołów, zwanych dalej koordynatorami.

 

Komendant wykonuje na obszarze powiatu zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.
Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.

Komendant może powoływać komisje i zespoły o charakterze stałym lub doraźnym lub wyznaczać osoby do realizacji zleconych zadań.

Komendant sporządza karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy dla I Zastępcy Komendanta, kierowników oraz policjantów i pracowników bezpośrednio podległych Komendantowi. Projekty kart opisów stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy opracowuje komórka organizacyjna właściwa w sprawach kadr i szkolenia, w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasadach organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji oraz przepisach w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

Komendanta podczas jego nieobecności zastępuje I Zastępca Komendanta. W przypadku nieobecności Komendanta i jego zastępcy, obowiązki Komendanta pełni wyznaczony w drodze decyzji jeden z kierowników. Zakres zastępstwa obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji Komendanta, chyba że Komendant postanowi inaczej. Podział zadań między Komendantem, a jego zastępcami określa Komendant w drodze decyzji.

Komórką organizacyjną Komendy kieruje kierownik przy pomocy zastępców oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.


Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań Komendy określają przepisy Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji.

Metryczka

Data publikacji : 27.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szewczyk KPP Bieruń
do góry