Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

          Komenda Powiatowa jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego  Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu bieruńsko - lędzińskiego.

Działalność Komendy Powiatowej podlega:

1)     nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów garnizonu śląskiego,

2)     zwierzchnictwu Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, z wyjątkiem:

a)     spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

b)     spraw w postępowaniu administracyjnym, w których organem wyższego stopnia na mocy przepisów ustaw jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

          Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej jest obiekt Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu przy ulicy Turystycznej 1a.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Zarządzenie nr 676 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 03.09.2008
Data modyfikacji : 30.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Dźwigoń
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Bisaga Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Skrzypczyk
do góry