Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków

Niezbędne informacje dla skarżącego

ART. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, 
jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

INFORMACJE OGÓLNE

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skarga powinna zawierać: wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko lub nazwa), adres wnoszącego oraz określenie przedmiotu sprawy. Celem zapewnienia sprawnego załatwienia sprawy zaleca się określać przedmiot sprawy poprzez zwięzły opis i jednoznaczne wskazanie zarzutów lub wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu.

Kontakt:
ul. Turystyczna 1a, 43-155 Bieruń
tel. 47 85 272 12 w dni robocze: w godzinach 7.30 – 15.30 (w środy w godzinach 7.30 – 17.00), faks numer 47 85 272 14.

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Turystyczna 1a, 43-155 Bieruń. Dane inspektora ochrony danych na stronie BIP KPP w Bieruniu, kontakt e-mail: iod@bierun.ka.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku na podstawie przepisów: art. 6 ust. 1 lit.c ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana

skargi/wniosku.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BIERUNIU

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu lub pod Jego nieobecność Pierwszy Zastępca Komendanta  przyjmują osobiście obywateli w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 12.00 do 17.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu przy ul. Turystycznej 1 a.

Ponadto skargi i wnioski można składać osobiście u wyznaczonych przez Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu lub Jego Zastępcę funkcjonariuszy (Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu ul. Turystyczna 1a, 43-155 Bieruń) codziennie przez cały czas urzędowania jednostki. Możliwe jest również korespondencyjne wniesienie skargi na wskazany powyżej adres lub adres e-mail: komendant@bierun.ka.policja.gov.pl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH (RPO)

Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811

PEŁNOMOCNIK RPO GDAŃSK

ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat (58) 764 73 02
fax (58) 764 73 03

Przyjęcia interesantów:
telefon (58) 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 – 15.00

PEŁNOMOCNIK RPO KATOWICE

ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice
telefon (32) 72 86 800
fax (32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 – 17.00

PEŁNOMOCNIK RPO WROCŁAW

ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat (71) 34 69 115
fax (71) 343 43 25

Przyjęcia interesantów:
telefon (71) 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
środa w godz. 10.00 - 17.00

strona główna RPO: www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek

Metryczka

Data publikacji : 30.08.2012
Data modyfikacji : 27.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Baran
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Bisaga Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szewczyk
do góry