Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Do podstawowych zadań Policji należą:


1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,


2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,


3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,


4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,


5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,


6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,


7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,


8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,


9) prowadzenie bazy danych zawierającej informację o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA).

 

Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Zakres działania komendy określają odrębne przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji : 27.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szewczyk KPP Bieruń
do góry