Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu nie wdrażała własnych programów prewencyjnych rejestrowanych w KGP. Policjanci w ramach codziennej służby realizują jednak szereg działań w ramach programów profilaktycznych prowadzonych na skalę całego kraju. Wiodącym jest Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych  Zachowań „Razem Bezpieczniej”. W ramach tego programu  działa powołana zarządzeniem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w 2007 roku Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Spośród innych programów należy wymienić w szczególności:
- Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży 2004-2012 - ”Polska dla Dzieci”,           
- Rządowy program na lata 2008-2013 - „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”,

Fundamentem działań jest stała i dobra współpraca policjantów zajmujących się problematyką nieletnich z pedagogami i dyrektorami szkół oraz innych placówek oświatowych. Policjanci uczestniczą w spotkaniach   z  rodzicami. Spotykają się z nauczycielami podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych, inicjują rożnego rodzaju akcje profilaktyczne, a także czynnie uczestniczą w działaniach profilaktycznych inicjowanych przez inne podmioty.

 W ramach  realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie policjanci ściśle współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, PCPR, GKRPA, kuratorami sądowymi, uczestniczą w pracach zespołów interdyscyplinarnych. Wykonują szereg działań mających na celu ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie.

W gminie Bojszowy w roku 2011r. przy współudziale KPP Bieruń realizowano projekt pod nazwą „Przemóc Przemoc”, który jako jeden z dwóch, z województwa śląskiego był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotyczył przemocy w rodzinie, a jego działania opierały się na kampanii informacyjno-promocyjnej oraz warsztatowo-edukacyjnej. Był realizowany w partnerstwie ze szkołami, przedszkolami, służbą zdrowia, ośrodkiem pomocy społecznej oraz gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych.

W Lędzinach  realizowany jest  od trzech lat  program pod nazwą „System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Lędziny”. Inicjatorem i autorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej w Lędzinach. Rozpoczęty został  na mocy porozumienia Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu z przedstawicielami 14 instytucji działających na rzecz rodziny.

W Bieruniu podobne działania są prowadzone w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (Alkohol i Narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012 oraz Gminy Program Wspierania Rodziny.

Metryczka

Data publikacji : 21.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Mrówka
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Bisaga Zespół Łączności i Informatyki
do góry