Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Nabór na wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej - starszy referent do spraw obsługi sekretarsko - biurowych i kancelaryjnych w Wydziale Kryminalnym

O G Ł O S Z E N I E

O W O L N Y M S T A N O W I S K U P R A C Y

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BIERUNIU

43–155 BIERUŃ

ul. Turystyczna 1a

 

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu poszukuje kandydata na stanowisko:

starszy referent Wydziału Kryminalnego

do sekretarsko – biurowych i kancelaryjnych

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

 

Wymiar etatu: 1,0

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

ul. Turystyczna 1a

43-155 Bieruń

 

Miejsce wykonywania pracy:

Bieruń

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno – biurową Wydziału Kryminalnego,
  w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji.

 • Kompletuje i przedkłada do dekretacji dokumenty wpływające i wychodzące
  z wydziału oraz przyjmuje i wysyła pocztę zwykłą i specjalną jawną, w celu właściwego obiegu dokumentów w wydziale.

 • Prowadzi rejestry i ewidencje pomocnicze, w celu zapewnienia właściwej ewidencji dokumentów.

 • Rejestruje, aktualizuje i dystrybuuje akty prawne do zainteresowanych funkcjonariuszy wydziału, w celu zapoznania z aktualnymi przepisami prawnymi.

 • Zaopatruje wydział w materiały biurowe, w celu wsparcia bieżącej pracy wydziału.

 • Archiwizuje i przekazuje dokumenty do składnicy akt KPP w Bieruniu (za wyjątkiem akt postępowań dochodzeniowo – śledczych wydziału), w celu zapewnienia właściwego przechowywania dokumentacji.

 

Warunki pracy dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, pomieszczenie biurowe zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy

Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dobowego czasu pracy,
przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Budynek dwupiętrowy wyposażony w podjazd
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, toaleta przystosowana
do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
  na stanowiskach administracyjno – biurowych

 • znajomość instrukcji kancelaryjnej

 • znajomość przepisów dot. archiwizacji

 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

 • umiejętność organizowania pracy własnej

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 • poświadczenie bezpieczeństwa potwierdzające dostęp do informacji o klauzuli „Poufne”

 • umiejętność komunikowania się

 

Co oferujemy:

- indywidualny rozkład czasu pracy

- możliwość wyjścia w celu załatwieni ważnej sprawy

- miejsce do odświeżenia się

- miejsce parkingowe na terenie urzędu

- dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

- dofinansowanie do wypoczynku pracowników

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

- trzynaste wynagrodzenie

- możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/curriculum vitae i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy związanego ze stanowiskiem pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie, o ile jest ono potrzebne
  do potwierdzenia posiadania wymaganego doświadczenia zawodowego)

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa
  lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 • kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażenie zgody
  na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru

 

Termin składania dokumentów:

14.04.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Zespół Kadr i Szkolenia

ul. Turystyczna 1

43-155 Bieruń

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Administrator danych i kontakt do niego:

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu z siedzibą przy ul. Turystycznej 1a

 

Kontakt do inspektora danych osobowych:

Inspektor Danych Osobowych: ul. Turystyczna 1a, 43-155 Bieruń, tel. 47 852 72 16,
adres e-mail:
iod@bierun.ka.policja.gov.pl

 

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

 

Informacje o odbiorcach danych:

dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych

 

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 

 

Uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych:

żądanie realizacji tych praw można przesyłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

- art. 6 ust. 1 lit. B RODO

- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1
lit. c RODO

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

 

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy
o służbie cywilnej (m in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagają do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy
w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Inne informacje:

podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 3490,00 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy
(od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego)

 

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu może nastąpić po potwierdzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Powiatowej Policji w Bieruniu
ds. Ochrony Informacji Niejawnych faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot), lub po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego mającego
na celu wydanie poświadczenia bezpieczeństwa.

 

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone
po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego referenta Wydziału Kryminalnego jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej bip.bierun.kpp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej
Ochrona danych i oświadczenia → Plik w formacie pdf do wydrukowania).

Oświadczenia muszą być podpisane odręcznie, własnoręcznie i posiadać datę ich sporządzenia.

 

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia, a dokumenty sporządzone w języku obcym posiadają kopie ich tłumaczneia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty prosimy dostarczać osobiście lub pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „oferta zatrudnienia na stanowisko starszego referenta Wydziału Kryminalnego
KPP w Bieruniu”

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni mailowo
(lub telefonicznie – jeżeli nie podałe adresu e-mail).

 

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

 

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 47 8527 218/219

Metryczka

Data publikacji : 03.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szewczyk KPP Bieruń
do góry