Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Nabór na zastępstwo na stanowisku w korpusie służby cywilnej - inspektor w Zespole Kadr i Szkolenia

OGŁOSZENIE
O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BIERUNIU
43–155 BIERUŃ
ul. Turystyczna 1a

 

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu poszukuje kandydata na stanowisko:
inspektora w Zespole Kadr i Szkolenia do spraw obsługi kadrowej pracowników, obsługi szkoleniowej policjantów i pracowników jednostki oraz prowadzenia spraw ewidencyjnych pracowników i policjantów
umowa na czas określony na zastępstwo

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Wymiar etatu: 1,0
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
ul. Turystyczna 1a
43-155 Bieruń

Miejsce wykonywania pracy:
Bieruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Policji, przygotowywanie skierowań na badanie wstępne dla pracowników oraz przygotowywanie, a także planowanie i nadzorowanie skierowań na badania okresowe, kontrolne dla policjantów i pracowników, ponadto zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników, w celu utrzymania ciągłości pracy i pełnego stanu zatrudnienia.
 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników jednostki, celem umożliwienia podnoszenia przez nich wykształcenia, kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
 • Sporządzanie sprawozdań dot. realizacji testu sprawności fizycznej, szkoleń strzeleckich, taktyki i technik interwencji, a także bieżących zestawień, analiz i statystyk zleconych przez kierownictwo KPP w Bieruniu w zakresie spraw kadrowo – szkoleniowych, w celu przekazania usystematyzowanych informacji w tym zakresie zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ogólnych oraz resortowych.
 • Realizowanie zadań z zakresu naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej, w szczególności opracowywanie i upowszechnianie w BIP ogłoszeń o naborze, list kandydatów i wyników naborów, projektowanie przebiegu postępowania konkursowego, opracowywanie narzędzi selekcji, organizowanie i przeprowadzanie czynności selekcyjnych oraz opracowywanie całości dokumentacji z naboru, w celu wyłonienia osób o optymalnych kwalifikacjach na stanowisko objęte procedurą rekrutacyjną i umożliwienia podjęcia decyzji o wyborze kandydata do zatrudnienia na stanowisko.
 • Organizowanie staży/praktyk dla osób bezrobotnych/praktykantów, w celu wsparcia pracy poszczególnych komórek organizacyjnych komendy i zdobycia doświadczenia zawodowego przez stażystów/praktykantów.
 • Udzielanie osobom zainteresowanym uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym podstawowych informacji o procedurze doboru do służby, wymogach stawianych kandydatom, dokumentach aplikacyjnych celem przekazania ich do realizacji do Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach.
 • Organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie służby przygotowawczej pracowników korpusu służby cywilnej w jednostce oraz egzaminu kończącego tą służbę, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy|o służbie cywilnej.
 • Opracowywanie planu urlopów dla funkcjonariuszy i pracowników KPP w Bieruniu, prowadzenie ewidencji urlopów i rozliczanie ich wykorzystania, w celu zgodnej z przepisami realizacji pracowniczych uprawnień urlopowych.
 • Obsługa systemu informatycznego SWOP KADRA poprzez wprowadzanie do bazy danych osobowych – danych wynikających ze stosunku służby/pracy policjantów/pracowników Policji oraz przetwarzanie na bieżąco analiz, statystyk i zestawień, w celu dostarczenia niezbędnych w tym zakresie informacji. Występowanie do KWP w Katowicach o nadawanie upoważnień do dostępu do bazy SWOP KADRA.

Warunki pracy dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, pomieszczenie biurowe zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku, większość obowiązków wymaga poruszania się po całym budynku KPP w Bieruniu

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy

Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Na stanowisku pracy występuje wysiłek fizyczny, permanentna obsługa klienta zewnętrznego, nietypowe godziny pracy (możliwość dyżurów) oraz zagrożenie korupcją. Budynek dwupiętrowy wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, toaleta przystosowanych dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1,5 roku doświadczenia zawodowego pracy bądź stażu pracy w komórkach kadrowych
 • znajomość przepisów dot. prawa pracy, Ustawy o Służbie Cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze, ekonomiczne
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/curriculum vitae i list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy związanego ze stanowiskiem pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie, o ile jest ono potrzebne do potwierdzenia posiadania wymaganego doświadczenia zawodowego)
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie w zakresie wymagań dodatkowych
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w zakresie wymagań dodatkowych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.)

Termin składania dokumentów:
12.10.2020 r.

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Zespół Kadr i Szkolenia
ul. Turystyczna 1a
43-155 Bieruń

Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:
Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu z siedzibą przy ul. Turystycznej 1a

Kontakt do inspektora danych osobowych:
Inspektor Danych Osobowych: ul. Turystyczna 1a, 43-155 Bieruń, tel. 32 323 32 62, adres e-mail: iod@bierun.ka.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych:
dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

 • prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesyłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 kodeksu pracy oraz art. 26 i następne Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje:
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:
Wynagrodzenie : 3034,53 brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego)

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu może nastąpić po potwierdzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Powiatowej Policji w Bieruniu ds. Ochrony Informacji Niejawnych faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot), lub po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego mającego na celu wydanie poświadczenia bezpieczeństwa.

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora Zespołu Kadr i Szkolenia jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej bip.bierun.kpp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej, Ochrona danych i oświadczenia, Plik w formacie pdf do wydrukowania).

Dokumenty prosimy dostarczać osobiście lub pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „oferta zatrudnienia na stanowisko inspektora Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Bieruniu”

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http:// bip.bierun.kpp.policja.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 47 852 72 19.

Metryczka

Data publikacji : 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Skrzypczyk KPP Bieruń
do góry