Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Nabór na wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej - inspektor Zespołu Łączności i Informatyki ds.obsługi systemów łączności, informatyki, administrowania siecią teleinformatyczną oraz baz danych, a także koordynowania i nadzorowania pracy komórki

O G Ł O S Z E N I E  O  W O L N Y M  S T A N O W I S K U  P R A C Y

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BIERUNIU
43–155 BIERUŃ
ul. Turystyczna 1a

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu poszukuje kandydata na stanowisko:
inspektora
w Zespole Łączności i Informatyki do spraw obsługi systemów łączności, informatyki, administrowania siecią teleinformatyczną oraz baz danych, a także koordynowania i nadzorowania pracy komórki

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Wymiar etatu: 1,0

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
ul. Turystyczna 1a
43-155 Bieruń

Miejsce wykonywania pracy:
Bieruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- Administruje i zarządza sieciami komputerowymi jawnymi oraz stanowiskami komputerowymi poprzez instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i programów, usuwanie złośliwego oprogramowania i zabezpieczenie danych w celu poprawienia jakości i wydajności pracy pracowników.

- Administruje siecią szyfratorów zainstalowanych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych i stanowiskami do Systemu Niejawnego Policji oraz stanowiskami ODN w celu zapewnienia bezpieczeństwa Systemów Niejawnych Policji.

- Koordynuje pracę Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Bieruniu w celu właściwej realizacji zadań.

- Zarządza dostępem do systemu teleinformatycznego poprzez nadawanie uprawnień użytkownikom, zakładanie kont, ustalanie właściwych poziomów zabezpieczeń, administruje mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi w celu umożliwienia bieżącego pracy użytkownikom.

- Przeprowadza okresowe przeglądy, dokonuje oceny stanu technicznego poprzez nadawanie uprawnień użytkownikom, zakładanie kont, ustalanie właściwych poziomów zabezpieczeń, administruje mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi w celu właściwej realizacji zadań.

- Administruje systemem kontroli dostępu oraz monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w jednostce.

- Obsługuje systemy informatyczne poprzez wprowadzanie do baz danych oraz przetwarzanie ich, przy wykorzystaniu dostępnych funkcji programu, w formie sporządzanych na bieżąco rożnego rodzaju analiz, zestawień, porównań, w celu dostarczenia informacji.

Warunki pracy dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, pomieszczenie biurowe zlokalizowane na parterze budynku, większość obowiązków wymaga poruszania się po całym budynku KPP w Bieruniu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Na stanowisku pracy występuje wysiłek fizyczny oraz zagrożenie naciskami grup przestępczych. Budynek dwupiętrowy wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, toaleta przystosowanych dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie informatyczne, teleinformatyczne bądź telekomunikacyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1,5 roku doświadczenia zawodowego pracy bądź stażu na stanowiskach informatycznych lub łącznościowych
 • wiedza z zakresu informatyki
 • biegła obsługa komputera
 • podstawowa wiedza z zakresu łączności
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie w pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe informatyczne, teleinformatyczne
 • 3 lata doświadczenia zawodowego pracy lub stażu w zakresie łączności, serwisowania sprzętu informatycznego i administrowania systemami, lub sieciami
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „ściśle tajne”
 • uprawnienia do obsługi sprzętu radiowego UKF
 • uprawnienia SEP do 1 kV
 • planowanie i organizowanie pracy własnej i w komórce
 • samodzielność
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/curriculum vitae i list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy związanego ze stanowiskiem pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie, o ile jest ono potrzebne do potwierdzenia posiadania wymaganego doświadczenia zawodowego)
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie w zakresie wymagań dodatkowych
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje w zakresie wymagań dodatkowych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.)

Termin składania dokumentów:
04.03.2020 r.

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Zespół Kadr i Szkolenia
ul. Turystyczna 1a
43-155 Bieruń

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu z siedzibą przy ul. Turystycznej 1a

Kontakt do inspektora danych osobowych:

Inspektor Danych Osobowych: ul. Turystyczna 1a, 43-155 Bieruń, tel. 32 323 32 62, adres e-mail: iod@bierun.ka.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych:

dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

 • prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesyłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje:

podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:
Wynagrodzenie : 3170,00 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5 % do 20% wynagrodzenia zasadniczego)

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu może nastąpić po potwierdzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Powiatowej Policji w Bieruniu
ds. Ochrony Informacji Niejawnych faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot), lub po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego mającego na celu wydanie poświadczenia bezpieczeństwa.

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora Zespołu Łączności i Informatyki jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej bip.bierun.kpp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Ochrona danych i oświadczenia → Plik w formacie pdf do wydrukowania).

Dokumenty prosimy dostarczać osobiście lub pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko inspektora Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Bieruniu”

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.bierun.kpp.policja.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 0-32/3233218.

Metryczka

Data publikacji : 20.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Skrzypczyk KPP Bieruń
do góry