Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu.

adres: ul. Turystyczna 1A, 43-155 Bieruń

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP.

- adres: ul. Turystyczna 1A, 43-155 Bieruń,

- IOD Katarzyna Szymutko tel. 47-85-272-16

- Z-ca IOD Martyna Jędrusik

- e-mail: iod@bierun.ka.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu.

W KPP w Bieruniu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Metryczka

Data publikacji : 04.08.2023
Data modyfikacji : 26.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szewczyk KPP Bieruń
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szewczyk
do góry