Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu (KPP Bieruń) zapewnia dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2007-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-06-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre dane ze względu na swoją specyfikę zostały opublikowane w postaci tabel i wykresów.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-08-28 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Katarzyna Skrzypczyk, adres poczty elektronicznej katarzyna.skrzypczyk@bierun.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 852 72 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Turystycznej 1a w Bieruniu. Na gmachu budynku znajduje się tablica informacyjna, natomiast przy wjeździe na teren siedziby znajduje się podświetlona tablica informacyjna wraz z logo Policji.

Do wejścia głównego prowadzą schody i pochylnia przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu i poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostęp do budynku – holu głównego jest nieograniczony poprzez ruchome drzwi wejściowe.

W holu głównym znajduje się miejsce przeznaczone do kontaktu z oficerem dyżurnym, którego stanowisko odgrodzone jest szybą z uchylanym okienkiem. W holu znajduje się telefon stacjonarny, przy pomocy którego interesanci kontaktują się z funkcjonariuszami i pracownikami jednostki.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu głównego i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza lub pracownika jednostki (osoby wprowadzającej). Przejście z holu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi za pomocą czytnika na kody magnetyczne, do których uprawnieni są wyłącznie funkcjonariusze i pracownicy KPP. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, w budynku nie ma wind.

Interesanci z niepełnosprawnością ruchu są obsługiwani w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze budynku, za drzwiami z czytnikiem magnetycznym.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się jedynie na parterze budynku, wejście do niej prowadzi z holu głównego.

Przed budynkiem, na wprost wejścia głównego, na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku jednostki nie ma ograniczeń co do poruszania się osób z psem asystującym.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Jolanta Karoń, adres poczty elektronicznej jolanta.karon@bierun.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 852 72 20.

Metryczka

Data publikacji : 18.09.2020
Data modyfikacji : 30.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry